Etusivu » oikeusturvavakuutus

Avainsana: oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus asuntokauppariidassa

Josefine Vannio

Asuinrakennukset sekä rakennetut maa-alueet ovat merkittävä osa suomalaista kansallisvarallisuutta. Suomalaiselle kulttuurille on ominaista, että yksittäiset kotitaloudet sitovat merkittävän osan varallisuudestaan omaan asuntoon, minkä vuoksi asunto- ja kiinteistökaupat ovat yksiä elämämme merkittävimmistä oikeustoimista. Kuten oikeustoimissa yleensä, myös asuntokauppariidoissa syntyy erimielisyyksiä, jolloin voikin tulla tarve lainoppineelle avustajalle.

Asuntokauppariidoille on ominaista, että kustannukset nousevat hyvinkin korkeiksi, sillä asuntokauppariidoissa tehdään harvoin nopeita sovintoja. Tämä johtunee siitä, että asuntokauppa on sekä taloudellisesti merkittävä sitoumus että elämän merkittävä merkkipaalu, jonka seurauksena riitaan on usein patoutunut paljon tunteita. Tämä taas on omiaan pitkittämään syntynyttä asuntokauppariitaa ja näin kasvattamaan entisestään siitä aiheutuvia kustannuksia.

Asuntokauppariidat johtuvat useimmiten kaupanteon jälkeen ilmenevästä asunnossa olleesta virheestä. Yleensä kyseessä on home- tai kosteusvaurio. Asiakas tarvitseekin tällöin lähes poikkeuksetta lainoppinutta avustajaa antamaan tilanteesta oikean oikeudellisen arvioinnin sekä oikeaoppisen reklamaation sisältäen yksilöidyn euromääräisen vaatimuksen. Asuntokauppariidan kustannukset nousevatkin korkeiksi sovinnon pitkittyessä tai osoittautuessa mahdottomaksi. Lisäkustannuksia aiheutuu rakennustekniikkaan tai mikrobitutkimukseen perehtyneen asiantuntijan käytöstä riidan kohteena olevan asunnon kunnon kartoittamiseksi. Riitaisat asuntokauppariidat voivatkin pahimmillaan nousta kustannuksiltaan kymmeniin tuhansiin euroihin, minkä vuoksi on ehdottoman tärkeää huolehtia oikeusturvavakuutuksen olemassaolosta ja kattavuudesta jo ennen kaupantekohetkeä.

Edellytykset korvaukselle

Oikeusturvavakuutus on yksityishenkilöillä lähtökohtaisesti osana kotivakuutusta. Oikeusturvavakuutuksen olemassaolo kannattaa kuitenkin aina tarkistaa ennen asuntokaupan solmimista, sillä jotkin vakuutusyhtiöt saattavat vaatia oikeusturvavakuutuksen hankkimista erikseen kotivakuutuksen hankinnan yhteydessä. Jotta oikeusturvavakuutus korvaisi asuntokauppariidasta aiheutuneet kustannukset, tulee vakuutustapahtuman olla tapahtunut vakuutuksen voimassaoloaikana. Mikäli vakuutus on ollut voimassa kuitenkin alle kaksi vuotta, on lisäksi niiden asioiden, joihin riita perustuu, tullut olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Asuntokauppariidan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että asuntokauppa on riidan peruste, jolloin oikeusturvavakuutuksen tulisi olla voimassa jo itse asuntokauppaa tehtäessä, jotta vakuutus voisi korvata myöhemmin mahdollisesta asuntokauppariidasta aiheutuvat kustannukset.

Korvauksen edellytykset vaativat lisäksi vakuutuksen yhtäjaksoisuuden. Edellä mainitun mukaan oikeusturvavakuutuksen voi yksinkertaisimmillaan ottaa jo ennen asuntokauppaa, jolloin mahdollinen asuntokaupasta syntyvä riita kuuluu vakuutuksen piiriin. Toisekseen vakuutusta voi vaihtaa kaupanteon jälkeen, kunhan vakuutus on kuitenkin ollut voimassa yhtäjaksoisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vakuutuksen voi irtisanoa ja ottaa tilalle tämän jälkeen toisen vastaavan vakuutuksen. Olennaista korvauksen saamisessa on vakuutuksien keston yhtäjaksoisuus. Jos esimerkiksi kaupantekohetkellä on ollut voimassa vakuutus A ja riidan syntymishetkenä vakuutus B, korvataan asuntokauppariita tilanteessa, jossa vakuutukset A ja B ovat olleet voimassa taukoamatta, ilman että vakuutuksien välissä olisi ollut vakuutuksettomia päiviä. Vakuutus ei kata näin ollen sellaista asuntokauppariitaa, jossa asuntokauppa on tehty aikana, jona voimassa ei ole ollut mitään oikeusturvavakuutusta.

Korvauksen kattavuus

Vaikka oikeusturvavakuutus olisikin olemassa, ei tämä välttämättä lohduta riitaisan asuntokauppariidan kustannuksissa. Useimmiten käytetty oikeusturvavakuutuksen korvauskatto on vain noin 8500 euroa, joten suositeltavaa onkin tutustua ennen asuntokauppaa tarjolla oleviin oikeusturvavakuutuksiin ja harkita korkeampaa korvauskattoa. Vaikka Asianajajaliitto velvoittaakin asianajajaa pitäytymään asiakkaan oikeusturvavakuutuksen vakuutuskirjassa määritetyn korvauskaton rajoissa, riitaisesta asuntokaupasta syntyvä työmäärä tuskin tulee vastaamaan oikeusturvavakuutuksen asettamaa kustannusten enimmäismäärää. Näin ollen asuntokauppariidasta laskutetaan toimenpiteiden vaatiessa usein enemmän, mitä oikeusturvavakuutus korvaa, jos asiakas antaa tähän suostumuksensa ja haluaa jatkaa jo aloitettuja toimenpiteitä edelleen. Huomioitava on myös se, että oikeusturvavakuutus korvaa vain kohtuulliset ja tarpeelliset asianajokulut, jolloin tulkintaongelmia voi aiheutua tällaisten kustannusten määrittämisestä. Tämän johdosta laajempiin tutkimus-, selvitys- tai mittaustöihin ei kannata ryhtyä ennen kuin asuntokauppa on riitautettu ja korvaus myönnetty.

Josefine Vannio, Asianajotoimisto Legistum Oy

Oikeusturvavakuutus – oikeudellista turvaa tulevaisuutta silmälläpitäen

Josefine Vannio

Oikeusturvavakuutus, mihin sitä tarvitaan?

Nyky-yhteiskunnassa kansalaisilla on enenevässä määrin oikeudellisia ongelmia, joihin tarvitaan asiantuntevaa apua. Tarve lainoppineelle asiamiehelle voi tulla niin oikeudenkäynneissä, sovittelussa taikka erilaisten asiankirjojen laadinnassa. Tilanteesta riippuen kustannukset voivat asiamiehen tietotaitoa käytettäessä nousta niin korkeiksi, ettei niistä ole mahdollisuutta selvitä yksin. Joissain tapauksissa tähän auttaa oikeusturvavakuutus.

Taloudellista tukea oikeudenkäyntikuluihin on mahdollista saada joko oikeusturvavakuutuksen tai valtion suorittaman oikeusavun kautta. Oikeusturvavakuutus on joko erikseen taikka toisen vakuutuksen – kuten kotivakuutuksen – yhteydessä hankittava vapaaehtoinen vakuutus, jolla voidaan korvata vakuutusehtojen puitteissa oikeudenkäynnistä taikka sen välttämisestä aiheutuneet kustannukset.  Yksityinen henkilö saa oikeusturvavakuutuksen hankkimansa kotivakuutuksen yhteydessä kun taas yrityksen on hankittava mahdollinen oikeusturvavakuutus erikseen.

Oikeusturvavakuutus on ensisijainen suhteessa valtion suorittamaan oikeusapuun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli henkilöllä on oikeusturvavakuutus, tulisi aina olla ensisijaisesti yhteydessä vakuutusyhtiöön korvauksesta ja sen kattavuudesta. Mikäli oikeusturvavakuutusta ei kuitenkaan ole taikka jos oikeusturvavakuutus ei kata käsiteltävää asiaa, on madollista kääntyä valtion oikeusavun puoleen. Oikeusavusta löytyy lisää tietoa esimerkiksi oikeusministeriön nettisivuilta.

Mitä oikeusturvavakuutus korvaa?

Oikeusturvavakuutus korvaa välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut siinä määrin kun ne ovat syntyneet vakuutuskirjaan merkityssä toiminnassa, yleensä riita- tai rikosasioiden vuoksi. Vakuutuskirjaan merkitään kyseiset toimialat, joita oikeusturvavakuutuksen halutaan kattavan sekä korvauskatto eli korvauksen enimmäismäärä. Suomen Asianajajaliiton mukaan yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutuksissa useimmiten käytetty korvauksen yläraja on noin 8 500€ yksittäistä oikeudenkäyntiä kohden. Vakuutuskirjassa voidaan kuitenkin sopia muusta korvauksen enimmäismäärästä. Kuten vakuutuksiin yleensä, myös oikeusturvavakuutukseen sisältyy vakuutuksenottajan omavastuu, joka on keksimäärin noin 15% oikeudenkäyntikuluista, mutta kuitenkin vähintään 200€.

Oikeusturvavakuutus voi kuulua osana kotivakuutukseen, ammattiliittojen vakuutukseen taikka maatilavakuutukseen. Yksityishenkilöiden osalta oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuja ovat myös muut samassa taloudessa asuvat. Myös yritys voi hankkia oikeusturvavakuutuksen. Onkin suositeltavaa, että uusi yrittäjä ottaa oikeusturvavakuutuksen heti yrityksen perustettuaan, jolloin tämä saa kaikki sopimuksista johtuvat riidat vakuutusturvan piiriin. Oikeusturvavakuutus korvaa pääsääntöisesti riita- ja rikosasioihin liittyvät asiat. Oikeusturvavakuutuksen ulkopuolelle on rajattu tietyt tilanteet, joita vakuutus ei korvaa. Tällaisia ovat avioeroon tai muuhun yksityiselämän päättymiseen liittyvät asiat sekä ansiotoimintaan liittyvät asiat. Työ- tai virka-asioita koskevat riidat voivat tulla korvattavaksi esimerkiksi ammattiliiton oikeusturvavakuutuksen kautta. Yrittäjän asemassa olevat, joutuvat hankkimaan erikseen yritykselleen oikeusturvavakuutuksen.

Miten haen korvausta?

Mikäli riita syntyy, oikeudenkäyntikulujen korvaamista oikeusturvavakuutuksen perusteella on haettava vakuutusyhtiöltä etukäteen. Tällaiseen oikeusturvahakemukseen on liitettävä selvitys jutusta, aiotuista toimenpiteistä sekä selvitys jo mahdollisesti tehdyistä toimenpiteistä. Valmiita pohjia oikeusturvahakemuksen tekemiseen löytyy vakuutusyhtiöiden nettisivuilta. Lisäksi on huomioitava, että suurin osa vaakutusyhtiöiden tarjoamista oikeusturvavakuutuksista korvaa vasta itse asian riitautuksen jälkeiset toimenpiteet. Neuvottelut ja selvitystyöt sekä niistä aiheutuneet kustannukset, jotka ovat syntyneet ennen asian riitauttamista, eivät yleisen linjauksen mukaan kuulu oikeusturvavakuutuksen piiriin.

Josefine Vannio

Asianajotoimisto Legistum Oy