Oikeusturvavakuutus, mihin sitä tarvitaan?

Nyky-yhteiskunnassa kansalaisilla on enenevässä määrin oikeudellisia ongelmia, joihin tarvitaan asiantuntevaa apua. Tarve lainoppineelle asiamiehelle voi tulla niin oikeudenkäynneissä, sovittelussa taikka erilaisten asiankirjojen laadinnassa. Tilanteesta riippuen kustannukset voivat asiamiehen tietotaitoa käytettäessä nousta niin korkeiksi, ettei niistä ole mahdollisuutta selvitä yksin. Joissain tapauksissa tähän auttaa oikeusturvavakuutus.

Taloudellista tukea oikeudenkäyntikuluihin on mahdollista saada joko oikeusturvavakuutuksen tai valtion suorittaman oikeusavun kautta. Oikeusturvavakuutus on joko erikseen taikka toisen vakuutuksen – kuten kotivakuutuksen – yhteydessä hankittava vapaaehtoinen vakuutus, jolla voidaan korvata vakuutusehtojen puitteissa oikeudenkäynnistä taikka sen välttämisestä aiheutuneet kustannukset.  Yksityinen henkilö saa oikeusturvavakuutuksen hankkimansa kotivakuutuksen yhteydessä kun taas yrityksen on hankittava mahdollinen oikeusturvavakuutus erikseen.

Oikeusturvavakuutus on ensisijainen suhteessa valtion suorittamaan oikeusapuun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli henkilöllä on oikeusturvavakuutus, tulisi aina olla ensisijaisesti yhteydessä vakuutusyhtiöön korvauksesta ja sen kattavuudesta. Mikäli oikeusturvavakuutusta ei kuitenkaan ole taikka jos oikeusturvavakuutus ei kata käsiteltävää asiaa, on madollista kääntyä valtion oikeusavun puoleen. Oikeusavusta löytyy lisää tietoa esimerkiksi oikeusministeriön nettisivuilta.

Mitä oikeusturvavakuutus korvaa?

Oikeusturvavakuutus korvaa välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut siinä määrin kun ne ovat syntyneet vakuutuskirjaan merkityssä toiminnassa, yleensä riita- tai rikosasioiden vuoksi. Vakuutuskirjaan merkitään kyseiset toimialat, joita oikeusturvavakuutuksen halutaan kattavan sekä korvauskatto eli korvauksen enimmäismäärä. Suomen Asianajajaliiton mukaan yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutuksissa useimmiten käytetty korvauksen yläraja on noin 8 500€ yksittäistä oikeudenkäyntiä kohden. Vakuutuskirjassa voidaan kuitenkin sopia muusta korvauksen enimmäismäärästä. Kuten vakuutuksiin yleensä, myös oikeusturvavakuutukseen sisältyy vakuutuksenottajan omavastuu, joka on keksimäärin noin 15% oikeudenkäyntikuluista, mutta kuitenkin vähintään 200€.

Oikeusturvavakuutus voi kuulua osana kotivakuutukseen, ammattiliittojen vakuutukseen taikka maatilavakuutukseen. Yksityishenkilöiden osalta oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuja ovat myös muut samassa taloudessa asuvat. Myös yritys voi hankkia oikeusturvavakuutuksen. Onkin suositeltavaa, että uusi yrittäjä ottaa oikeusturvavakuutuksen heti yrityksen perustettuaan, jolloin tämä saa kaikki sopimuksista johtuvat riidat vakuutusturvan piiriin. Oikeusturvavakuutus korvaa pääsääntöisesti riita- ja rikosasioihin liittyvät asiat. Oikeusturvavakuutuksen ulkopuolelle on rajattu tietyt tilanteet, joita vakuutus ei korvaa. Tällaisia ovat avioeroon tai muuhun yksityiselämän päättymiseen liittyvät asiat sekä ansiotoimintaan liittyvät asiat. Työ- tai virka-asioita koskevat riidat voivat tulla korvattavaksi esimerkiksi ammattiliiton oikeusturvavakuutuksen kautta. Yrittäjän asemassa olevat, joutuvat hankkimaan erikseen yritykselleen oikeusturvavakuutuksen.

Miten haen korvausta?

Mikäli riita syntyy, oikeudenkäyntikulujen korvaamista oikeusturvavakuutuksen perusteella on haettava vakuutusyhtiöltä etukäteen. Tällaiseen oikeusturvahakemukseen on liitettävä selvitys jutusta, aiotuista toimenpiteistä sekä selvitys jo mahdollisesti tehdyistä toimenpiteistä. Valmiita pohjia oikeusturvahakemuksen tekemiseen löytyy vakuutusyhtiöiden nettisivuilta. Lisäksi on huomioitava, että suurin osa vaakutusyhtiöiden tarjoamista oikeusturvavakuutuksista korvaa vasta itse asian riitautuksen jälkeiset toimenpiteet. Neuvottelut ja selvitystyöt sekä niistä aiheutuneet kustannukset, jotka ovat syntyneet ennen asian riitauttamista, eivät yleisen linjauksen mukaan kuulu oikeusturvavakuutuksen piiriin.

Josefine Vannio

Asianajotoimisto Legistum Oy