Yrityskauppa on investointi, jolta odotetaan tuottoa pitkällä aikavälillä. Yrityskauppaprosessi lähtee yleensä liikkeelle strategian mukaisesta tavoitteesta. Usein yritys etsii yrityskaupalla synergioita, sillä suurempi liiketoimintayksikkö pystyy vastaamaan markkinoiden haasteisiin yleensä tehokkaammin kuin pienempi yksikkö. Joskus liiketoimintaa tukeva teknologia voi olla kiinnostava ostajalle, vaikka merkittävää liikevaihtoa ei olisi vielä syntynytkään. Ostaja voi myös hankkia uusia asiakkuuksia ostokohteen kautta ja toisinaan näkyvyys ja brändi voivat näytellä merkittävää roolia.

Kun yritysoston tavoite on määritelty, prosessin toisessa vaiheessa identifioidaan sopivia yritysoston kohteena olevia yrityksiä. Sopivan yrityksen valinnassa vaikuttavia asioita voivat olla yrityksen koko, yrityksen tarjoamat tuotteet, maantieteellinen sijainti, teknologian taso, maine tai jopa yrityskulttuuri. Ostajayritykselle kiinnostavien ominaisuuksien perusteella yritysten määrä rajataan niin, että määrä saadaan rajattua muutamaan vaihtoehtoon. Tässä vaiheessa tehtävät alustavat tiedustelut on syytä suojata salassapitosopimuksilla, joka onkin yleensä molempien osapuolten intresseissä.

Yrityskauppa ja arvonmääritys

Sopivan kohteen löytyessä tehdään arvonmääritys kaupan kohteena olevalle yritykselle. Arvonmääritys alkaa yleensä due diligence –tarkastuksella, jonka päätarkoitus on antaa ostajalle selkeä kuva kohdeyrityksestä ja sen arvosta sekä mahdollisista riskeistä. Due Diligence on toisin sanoen selvitys, jonka avulla määritellään mitä itse asiassa ollaan ostamassa. Yrityksen arvo, sekä aineellinen että aineeton, on pystyttävä määrittään rahallisesti, jotta tarjousprosessi eli neuvottelut ostohinnasta voidaan aloittaa. Mikäli neuvotteluissa hankintahinnasta päästään yksimielisyyteen, on turvallisinta tehdä esisopimus, jossa sovitaan varsinaisen kaupan teosta tiettynä ajankohtana.

Yrityskauppa ja kauppakirja

Teknisesti kauppa voidaan toteuttaa lukuisilla eri tavoilla, jotka sovitaan yleensä kauppakirjassa. Osakekaupassa kaupan kohteena ovat osakkeet ja sopijapuolina osakkeiden omistaja sekä ostaja. Liiketoimintakaupassa taas kauppa tapahtuu yritysten välillä, jolloin yhtiö myy koko liiketoimintansa tai osan siitä kaupan kohteena olevaan yritykseen. Näiden lisäksi yritysosto voi tapahtua sulautumisella, jossa sulautuminen johtaa sulautuvan yhtiön lakkaamiseen. Rahan käyttämisen sijasta on myös mahdollista suorittaa kaupan sijasta osakkeiden vaihto, jossa kauppahinta maksetaan osakkeina.

Yrityskauppa ja kauppaprosessi ei pääty suinkaan yrityksen ostoon. Tämän jälkeen alkaa paljon aikaa vievä integraatioprosessi, jossa ostetun yrityksen ja ostajan liiketoimet integroidaan yhdeksi kokonaisuudeksi hyötyjen realisoimiseksi. Yrityskaupan edut realisoituvatkin täysimääräisesti usein vasta useiden vuosien kuluttua itse transaktion tapahtumisesta. Yleensä ostettavan liiketoiminnan kehitykseen ja henkilöstön sitouttamiseen pitää myös investoida, jotta pitkäaikainen tuotto yrityskaupasta olisi mahdollisimman suuri, eivätkä hankitut resurssit menisi hukkaan.

Yrityskauppa ja kauppaprosessi on syytä viedä alusta loppuun ammattimaisesti, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään. Aivan liian usein yrityskauppa epäonnistuu siitä syystä, että yrityskauppaprosessia ei ole viety läpi riittävällä huolellisuudella.

Janne Mettovaara