Työnantajan velvollisuudet on pääosin säädetty työsopimuslaissa. Lisäksi kullakin alalla noudatettavasta työehtosopimuksesta voi johtua velvollisuuksia työnantajalle. Työnantajan on työsopimuslain mukaan ylläpidettävä hyviä suhteita ensinnäkin työnantajan ja työntekijöiden välillä ja toisaalta työntekijöiden välillä. Työnantajan on myös huolehdittava, että hänen työntekijänsä suoriutuvat työtehtävistään ja kehittyvät siten, että voivat mahdollisuuksien mukaan edetä urallaan.

Työnantajan tärkein velvollisuus on maksaa työntekijälle palkka tämän tekemästä työstä. Palkka on maksettava siten ja sinä ajankohtana, kuin on sovittu. Palkan määrä, joka työntekijälle on vähintään maksettava tämän tekemästä työstä, määräytyy useimmiten työehtosopimuksesta. Tavallisesti palkan määrästä sovitaan työsopimuksessa. Vaikka palkasta ei olisi sovittu mitään, on työnantajan aina maksettava työntekijälle kohtuullista palkkaa. Myös työntekijän sairastaessa hänellä on oikeus saada palkkaa. Myös sairausajan palkan määrä määräytyy lain tai työehtosopimuksen perusteella. Se on lain mukaan kuitenkin aina vähintään 50 prosenttia työntekijän täydestä palkasta.

Työnantajan on lain mukaan annettava työntekijälle selvitys niistä keskeisistä ehdoista, joita työsuhteessa noudatetaan. Tavallisimmin nämä ehdot on lueteltu työsopimuksessa. Työnantajan on tehtävä työntekijöiden kanssa työsopimukset toistaiseksi voimassa olevina paitsi jos työnantajalla on perusteltu syy tehdä määräaikainen työsopimus.

Työnantajalla on vastuu työpaikalla siitä, että työolot ovat turvalliset ja terveelliset. Työnantajan on siksi huolehdittava esimerkiksi siitä, että työntekijöiden käytettävissä on tarvittavat välineet ja varusteet turvallisten työolosuhteiden luomiseksi ja siitä, etteivät työntekijät altistu haitallisille aineille siten, että heidän terveytensä vaarantuu. Työturvallisuutta koskevat velvoitteet saattavat käytännössä vaatia esimerkiksi, että työnantaja siirtää raskaana olevan työntekijän toisiin tehtäviin, jotta työntekijän tai sikiön terveys ei vaarannu.

Työnantajalla on lisäksi lakiin perustuva velvollisuus kohdella työntekijöitään tasapuolisesti. Siksi esimerkiksi työhönotossa työnantajan on otettava työpaikkaan parhaiten sopiva hakija, eikä siksi sellaisille seikoille, joilla ei ole työtehtävissä suoriutumisen kannalta merkitystä, saa laittaa painoarvoa. Myöskään ketään jo työsuhteessa olevaa työntekijää ei saa kohdella syrjivästi tai suosivasti.

Jos työnantaja asettaa itselleen sijaisen, koskevat tätä sijaista samat velvoitteet, kuin työnantajaa itseään. Vastuu työntekijöitä kohtaan siitä, että työnantajan sijainen toimii velvollisuuksiensa mukaisesti, on kuitenkin työnantajalla. Samoin, jos työnantaja luovuttaa liiketoimintansa toiselle, luovutushetkellä työnantajan palveluksessa oleviin työntekijöihin kohdistuvat velvollisuudet siirtyvät liiketoiminnan mukana uudelle omistajalle.