Yleistä YT-neuvotteluista ja lomautuspäätöksestä

Mikäli yritys harkitsee lomauttamista, joudutaan ennen tätä pitämään yhteistoimintaneuvottelut, jos yrityksessä olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään kaksikymmentä.  Koko prosessi alkaa siten, että työnantaja antaa kirjallisen neuvotteluesityksen. Kirjallinen neuvotteluesitys annetaan, jos työnantaja harkitsee yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista. Kirjallisella neuvotteluesityksen tarkoituksena on käynnistää YT-neuvottelut ja työllistämistoimenpiteet. Kirjallinen neuvotteluesitys tulee esittää viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista, jolloin neuvotteluja ei saa aloittaa tätä aikaisemmin, vaan sen aloittamiselle on varattava vähintään viiden päivän siirtymäaika.

Jos työnantajan harkitsemat lomauttamiset kohdistuvat alle kymmeneen työntekijään taikka enintään 90 päivään ja vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan neuvotteluvelvollisuus täyttyy kun neuvottelut käydään vähintään 14 päivän kuluessa niiden aloittamisesta. Jos lomautukset kohdistuvat yli 90 päivän ajanjaksoon, neuvotteluvelvollisuus täyttyy, kun neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta. Mikäli neuvottelujen päätyttyä päädytään lomauttamaan henkilöstöä, työnantajan on työsopimuslain mukaisesti annettava lomautusilmoitus viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Työntekijöitä ei täten voida lomauttaa välittömästi YT-neuvottelujen päätyttyä, vaan ensin on annettava lomautusilmoitus.

Lomauttamien Koronavirusepidemian vuoksi

Koronavirustilanne on lisännyt yritysten lomautustarvetta, minkä vuoksi hallitus on päättänyt toimista, joilla lomauttamisesta tehdään yrityksille mahdollisimman joustavaa ja edullista tässä koronavirustilanteen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä kuudesta viikosta molemmista viiteen päivään. Lisäksi lomautusoikeus laajennetaan koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta. Työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa lyhennetään myös viiteen päivään. Nämä muutokset toteutetaan poikkeuslaissa väliaikaisina muutoksina ja ne ovat parhaillaan valmistelussa. Nämä lyhyemmät määräajat eivät siis ole vielä sovellettavissa, mutta tulevat sovellettavaksi kun uusi väliaikainen poikkeuslaki astuu voimaan.

Myös työmarkkinajärjestöt ovat neuvotelleet taikka neuvottelevat parhaillaan poikkeusjärjestelyistä koskien työnantajan neuvotteluvelvollisuuden täyttymistä, toisin sanoen YT-neuvottelujen kestoa. Neuvottelut kohdistuvat myös lomautusilmoituksen ajan lyhentämiseen. Esimerkiksi PAM on sopinut määräaikaisista muutoksista tiettyjen alojen työehtosopimuksiin. Kaupan alalla neuvotteluesitys on annettava viimeistään kolme päivää ennen neuvottelujen aloittamista ja neuvottelujen enimmäiskesto on laissa säädetyn 14 päivän sijaan neljä päivää, myös lomautusilmoitusaika lyhenee lain edellyttämästä 14 päivästä 7 päivään. Matkailu- ja ravintola-alalla neuvotteluesitys on annettava viimeistään kolme päivää ennen neuvottelujen aloittamista ja neuvottelujen enimmäiskesto on laissa säädetyn 14 päivän sijaan viisi päivää. Lomautusilmoitusaika lyhenee 5 päivään. Vastaavanlaisia muutoksia on myös kiinteistöpalvelualallahiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualallahuvi-, teema ja elämyspuistoalalla sekä Avecran junapalveluhenkilökuntaa koskevassa työehtosopimuksessa.

Josefine Vannio