Koira määritellään oikeudellisesti irtaimeksi esineeksi. Koiraa koskee koiran kaupassa usea eri laki kuten tapauskohtaisesti kauppalaki tai kuluttajansuojalaki, osamaksulaki ja vahingonkorvauslaki. Koiran kauppaan voi liittyä myös esisopimus. Pääsääntöisesti esisopimus sitoo sekä myyjää että ostajaa. Esisopimus voidaan tehdä myös vain toista osapuolta sitovana. Esisopimus on muotovapaa sopimus, mutta on molempien osapuolten kannalta suositeltavaa tehdä esisopimus kirjallisena dokumentoinnin vuoksi.

Koiran kaupassa ostajan ollessa alaikäinen, myyjä kantaa riskin siitä, että kauppa voidaan purkaa. Ostajalle voi olla määrätty edunvalvoja, jolloin hänen hyväksyntä tulee olla koiran kauppaan, riippuen edunvalvonnan laadusta.

Koiraa hankkiessa on merkitystä sillä, onko myyjä elinkeinonharjoittaja vai yksityishenkilö. Jos myyjä on yksityishenkilö, sovelletaan koiran kauppaan tällöin kauppalakia. Jos myyjä on elinkeinonharjoittaja, sovelletaan koiran kauppaan kuluttajansuojalakia tai kauppalakia. Verottajan mukaan elinkeinonharjoittajaksi katsotaan kasvattaja, jolla on ollut yksi rekisteröity pentue per vuosi viimeisen kolmen vuoden aikana tai viimeisen kahden vuoden aikana vähintään kaksi rekisteröityä pentuetta samana vuonna.

Kauppalain (KL) 4 luvun 17 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä (KL 4:20). Tavaran virheellisyyttä arvioidaan sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin (KL 4:21).

Ostaja voi KL 6 luvun perusteella vaatia virheen korjaamista, uutta toimitusta tai hinnanalennusta taikka purkaa kaupan sekä lisäksi vaatia vahingonkorvausta, jos tavarassa on virhe eikä se johdu ostajan puolella olevasta seikasta. Ostaja voi myös 42 §:n mukaisesti pidättyä kauppahinnan maksamisesta. Virheen havaittua on suositeltavaa ostajan reklamoida asiasta kirjallisesti.

Ostajan velvollisuutena on suorittaa kauppahinta. Kauppahinta on maksettava myyjän luona. Jos maksun tulee tapahtua tavaran tai sitä koskevan asiakirjan hallinnan luovuttamista vastaan, maksu on kuitenkin suoritettava siellä, missä luovuttaminen tapahtuu. Ellei eräpäivästä ole sovittu, on kauppahinta maksettava vaadittaessa.

Tyypillisiä ongelmia koiran kaupassa ovat suulliset sopimukset ja sen näyttäminen toteen, mistä on sovittu ja mitä on sovittu. Lisäksi sijoitussopimusten osalta ongelmia voi esiintyä kasvattajan eli luovuttajan ja hallintaoikeuden haltijan eli luovutuksensaajan välillä. Myös osamaksukauppaan liittyvät kauppahinnan maksamatta jättämiset ovat ongelmana. Lisäksi ongelmana voi olla useamman henkilön ostaessa koiran mahdolliset erimielisyydet koiran omistus- ja hallintaoikeudesta sekä näiden oikeuksien käytöstä.

Asianajotoimisto Legistum Oy