Monesti koiran kauppaa ja sijoitussopimusta tehdessä ei ajatella, että kyseisessä sopimussuhteessa voisi tulla riitaa myöhemmin.  Erityisen tärkeää on koiran kauppa ja sijoitussopimusta tehdessä kirjata sopimukseen ne tosiasialliset seikat, mistä olette sopineet. Helpointa on käyttää kirjallista kauppasopimusta ja sijoitussopimusta, kuten esimerkiksi Suomen Kennelliiton valmiita sopimuspohjia (sopimus koiran kaupasta, sopimus nartun tai uroksen sijoituksesta). Kyseisiä sopimuksia täydentämään voitte laatia erillisen liitteen, jos sovitte myös muista mahdollisista seikoista.

Sopimusta tehdessä kannattaa muistaa, etteivät sopimusehdot saa olla kohtuuttomat. Jos sopimuksessa on kohtuuttomia sopimusehtoja, voi se käytännössä johtaa siihen, ettei näitä ehtoja sovelleta niiden kohtuuttomuuden vuoksi. Erityisesti kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneiden kasvattajien tulee muistaa kasvattajasitoumuksen kohdat 7. ja 8. Kasvattajasitoumus velvoittaa noudattamaan hyvää kauppatapaa ja tekemään kirjallisen sopimuksen koiran myynnistä.

Koiran myyntisopimuksen ja sijoitussopimuksen tekemiseen ja sen läpikäymiseen kannattaa käyttää aikaa ja ne tulee ehdottomasti käydä läpi ostajan tai luovutuksensaajan kanssa. Ei pidä unohtaa myöskään ruokintaohjeita tai perinnöllisten vikojen ja sairauksien kertomista sopimuksenteon yhteydessä. Koiran sijoitussopimuksessa käytetään eri lomakkeita riippuen onko kyse uros vai naaraskoirasta. Sijoitussopimuksen ajatuksena on, että vain koiran hallintaoikeus luovutetaan ja koiran omistus- ja jalostusoikeus jäävät sopimuksessa määritellyksi määräajaksi luovutuksenantajalle, tavanomaisesti kasvattajalle. Erityisesti sijoitussopimuksessa kannattaa etukäteen miettiä niitä vaihtoehtoja, mitä sopimuksessa voi tulla eteen. Oikeudellisesti luovutuksenantaja kantaa sen riskin, ellei pentuja synny. Silloin hänen saamansa ”kauppasumma” jää vakuusmaksuun, kun normaalitilanteessa hän saa mahdolliset pentueen/pentueiden syntymästä muodostuneen tulon ”kauppasummana”, mutta tällöin hänen tulee palauttaa saamansa vakuusmaksu.

Tavanomaisesti riitaa syntyy siitä, mistä on sovittu ja mitä on sovittu. Lisäksi asioita on saatettu sopia suullisesti, josta osapuolet myöhemmin ovat erimielisiä. Myös henkilöiden henkilökohtaiset erimielisyydet voivat vaikuttaa muun muassa siten, ettei sijoitussopimus enää mahdollisesti toteudu osapuolten välillä.

Koiraa koskevat riitatilanteet ovat tavanomaisesti hyvin tunteikkaita, sillä onhan kyse perheenjäsenestä. Riitatilanteiden ratkaisemisessa merkitystä on sillä mitä on sovittu. Riitatilanteessa kirjalliset sopimukset helpottavat riidan ratkaisemista, sillä niiden avulla on helppo selvittää, mitä asiassa on sovittu.

Mahdolliset riitatilanteet voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia osapuolille. Lisäksi ratkaisun saaminen vie aikaa, erityisesti jos asiaa käsitellään tuomioistuimessa. Lisäksi kannattaa selvittää omasta vakuutusyhtiöstä, korvaako mahdollinen oikeusturvavakuutus mahdollisesti aiheutuvia kuluja. Tavanomaisesti kasvattajille tulee yllätyksenä, ettei perheen kotivakuutuksesta korvata kuluja, koska koiraharrastus katsotaan elinkeinotoiminnaksi, vaikka se olisi tappiota tuottavaa toimintaa. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö voi vaatia, että koiriin liittyvään toimintaan tulisi olla oma vakuutus voimassa, joka korvaisi mahdolliset aiheutuvat kulut riita-asiassa.

Edellä kerrotun perusteella on suositeltavaa tehdä sopimukset kirjallisesti ja käyttää niiden tekemisessä aikaa sekä mahdollisesti ulkopuolista asiantuntija-apua, jos sen kokee tarpeelliseksi. Kannattaa muistaa, että koiran kaupassa ja sijoitussopimuksen tekemisessä on kyse myös muustakin kuin kauppahinnan tai vakuusmaksun suorittamisesta. Sopimus on aina kokonaisuus joka muodostuu useista eri osa-alueista. Sopimusten tekemiseen kannattaa nähdä vaivaa, sillä niihin laitetut kustannukset voivat olla hyvin pienet, verrattuna siihen, että jos sopimuksesta joudutaan riitelemään tuomioistuimessa tai kuluttajariitalautakunnassa.