Etusivu » Eläimet

Kategoria: Eläimet

Koiran kauppa

Koira määritellään oikeudellisesti irtaimeksi esineeksi. Koiraa koskee koiran kaupassa usea eri laki kuten tapauskohtaisesti kauppalaki tai kuluttajansuojalaki, osamaksulaki ja vahingonkorvauslaki. Koiran kauppaan voi liittyä myös esisopimus. Pääsääntöisesti esisopimus sitoo sekä myyjää että ostajaa. Esisopimus voidaan tehdä myös vain toista osapuolta sitovana. Esisopimus on muotovapaa sopimus, mutta on molempien osapuolten kannalta suositeltavaa tehdä esisopimus kirjallisena dokumentoinnin vuoksi.

Koiran kaupassa ostajan ollessa alaikäinen, myyjä kantaa riskin siitä, että kauppa voidaan purkaa. Ostajalle voi olla määrätty edunvalvoja, jolloin hänen hyväksyntä tulee olla koiran kauppaan, riippuen edunvalvonnan laadusta.

Koiraa hankkiessa on merkitystä sillä, onko myyjä elinkeinonharjoittaja vai yksityishenkilö. Jos myyjä on yksityishenkilö, sovelletaan koiran kauppaan tällöin kauppalakia. Jos myyjä on elinkeinonharjoittaja, sovelletaan koiran kauppaan kuluttajansuojalakia tai kauppalakia. Verottajan mukaan elinkeinonharjoittajaksi katsotaan kasvattaja, jolla on ollut yksi rekisteröity pentue per vuosi viimeisen kolmen vuoden aikana tai viimeisen kahden vuoden aikana vähintään kaksi rekisteröityä pentuetta samana vuonna.

Kauppalain (KL) 4 luvun 17 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä (KL 4:20). Tavaran virheellisyyttä arvioidaan sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin (KL 4:21).

Ostaja voi KL 6 luvun perusteella vaatia virheen korjaamista, uutta toimitusta tai hinnanalennusta taikka purkaa kaupan sekä lisäksi vaatia vahingonkorvausta, jos tavarassa on virhe eikä se johdu ostajan puolella olevasta seikasta. Ostaja voi myös 42 §:n mukaisesti pidättyä kauppahinnan maksamisesta. Virheen havaittua on suositeltavaa ostajan reklamoida asiasta kirjallisesti.

Ostajan velvollisuutena on suorittaa kauppahinta. Kauppahinta on maksettava myyjän luona. Jos maksun tulee tapahtua tavaran tai sitä koskevan asiakirjan hallinnan luovuttamista vastaan, maksu on kuitenkin suoritettava siellä, missä luovuttaminen tapahtuu. Ellei eräpäivästä ole sovittu, on kauppahinta maksettava vaadittaessa.

Tyypillisiä ongelmia koiran kaupassa ovat suulliset sopimukset ja sen näyttäminen toteen, mistä on sovittu ja mitä on sovittu. Lisäksi sijoitussopimusten osalta ongelmia voi esiintyä kasvattajan eli luovuttajan ja hallintaoikeuden haltijan eli luovutuksensaajan välillä. Myös osamaksukauppaan liittyvät kauppahinnan maksamatta jättämiset ovat ongelmana. Lisäksi ongelmana voi olla useamman henkilön ostaessa koiran mahdolliset erimielisyydet koiran omistus- ja hallintaoikeudesta sekä näiden oikeuksien käytöstä.

Asianajotoimisto Legistum Oy

Riita-asiat koiran kaupassa ja koiraan sijoitettaessa

Monesti koiran kauppaa ja sijoitussopimusta tehdessä ei ajatella, että kyseisessä sopimussuhteessa voisi tulla riitaa myöhemmin.  Erityisen tärkeää on koiran kauppa ja sijoitussopimusta tehdessä kirjata sopimukseen ne tosiasialliset seikat, mistä olette sopineet. Helpointa on käyttää kirjallista kauppasopimusta ja sijoitussopimusta, kuten esimerkiksi Suomen Kennelliiton valmiita sopimuspohjia (sopimus koiran kaupasta, sopimus nartun tai uroksen sijoituksesta). Kyseisiä sopimuksia täydentämään voitte laatia erillisen liitteen, jos sovitte myös muista mahdollisista seikoista.

Sopimusta tehdessä kannattaa muistaa, etteivät sopimusehdot saa olla kohtuuttomat. Jos sopimuksessa on kohtuuttomia sopimusehtoja, voi se käytännössä johtaa siihen, ettei näitä ehtoja sovelleta niiden kohtuuttomuuden vuoksi. Erityisesti kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneiden kasvattajien tulee muistaa kasvattajasitoumuksen kohdat 7. ja 8. Kasvattajasitoumus velvoittaa noudattamaan hyvää kauppatapaa ja tekemään kirjallisen sopimuksen koiran myynnistä.

Koiran myyntisopimuksen ja sijoitussopimuksen tekemiseen ja sen läpikäymiseen kannattaa käyttää aikaa ja ne tulee ehdottomasti käydä läpi ostajan tai luovutuksensaajan kanssa. Ei pidä unohtaa myöskään ruokintaohjeita tai perinnöllisten vikojen ja sairauksien kertomista sopimuksenteon yhteydessä. Koiran sijoitussopimuksessa käytetään eri lomakkeita riippuen onko kyse uros vai naaraskoirasta. Sijoitussopimuksen ajatuksena on, että vain koiran hallintaoikeus luovutetaan ja koiran omistus- ja jalostusoikeus jäävät sopimuksessa määritellyksi määräajaksi luovutuksenantajalle, tavanomaisesti kasvattajalle. Erityisesti sijoitussopimuksessa kannattaa etukäteen miettiä niitä vaihtoehtoja, mitä sopimuksessa voi tulla eteen. Oikeudellisesti luovutuksenantaja kantaa sen riskin, ellei pentuja synny. Silloin hänen saamansa ”kauppasumma” jää vakuusmaksuun, kun normaalitilanteessa hän saa mahdolliset pentueen/pentueiden syntymästä muodostuneen tulon ”kauppasummana”, mutta tällöin hänen tulee palauttaa saamansa vakuusmaksu.

Tavanomaisesti riitaa syntyy siitä, mistä on sovittu ja mitä on sovittu. Lisäksi asioita on saatettu sopia suullisesti, josta osapuolet myöhemmin ovat erimielisiä. Myös henkilöiden henkilökohtaiset erimielisyydet voivat vaikuttaa muun muassa siten, ettei sijoitussopimus enää mahdollisesti toteudu osapuolten välillä.

Koiraa koskevat riitatilanteet ovat tavanomaisesti hyvin tunteikkaita, sillä onhan kyse perheenjäsenestä. Riitatilanteiden ratkaisemisessa merkitystä on sillä mitä on sovittu. Riitatilanteessa kirjalliset sopimukset helpottavat riidan ratkaisemista, sillä niiden avulla on helppo selvittää, mitä asiassa on sovittu.

Mahdolliset riitatilanteet voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia osapuolille. Lisäksi ratkaisun saaminen vie aikaa, erityisesti jos asiaa käsitellään tuomioistuimessa. Lisäksi kannattaa selvittää omasta vakuutusyhtiöstä, korvaako mahdollinen oikeusturvavakuutus mahdollisesti aiheutuvia kuluja. Tavanomaisesti kasvattajille tulee yllätyksenä, ettei perheen kotivakuutuksesta korvata kuluja, koska koiraharrastus katsotaan elinkeinotoiminnaksi, vaikka se olisi tappiota tuottavaa toimintaa. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö voi vaatia, että koiriin liittyvään toimintaan tulisi olla oma vakuutus voimassa, joka korvaisi mahdolliset aiheutuvat kulut riita-asiassa.

Edellä kerrotun perusteella on suositeltavaa tehdä sopimukset kirjallisesti ja käyttää niiden tekemisessä aikaa sekä mahdollisesti ulkopuolista asiantuntija-apua, jos sen kokee tarpeelliseksi. Kannattaa muistaa, että koiran kaupassa ja sijoitussopimuksen tekemisessä on kyse myös muustakin kuin kauppahinnan tai vakuusmaksun suorittamisesta. Sopimus on aina kokonaisuus joka muodostuu useista eri osa-alueista. Sopimusten tekemiseen kannattaa nähdä vaivaa, sillä niihin laitetut kustannukset voivat olla hyvin pienet, verrattuna siihen, että jos sopimuksesta joudutaan riitelemään tuomioistuimessa tai kuluttajariitalautakunnassa.