Olemme perustaneet lukuisia yrityksiä Viroon oman Virossa toimivan tytäryhtiömme kautta, ota yhteyttä mikäli yrityksen perustaminen Viroon kiinnostaa.

Liiketoimintamuotoja Virossa ovat:

– Toiminimi (füüsilisest isikust ettevõtja, FIE)

– Avoin yhtiö (täisühing, TÜ)

– Kommandiittiyhtiö (usaldusühing, UÜ)

– Voittoa tavoitteleva osuuskunta (tulundusühinstu)

– Rajavastuuyhtiö (osаühing, OÜ)

– Osakeyhtiö tai julkinen osakeyhtiö (aktsiaselts, AS)

Jos yrityksen perustaminen Viroon on ajankohtaista, rajavastuuyhtiö on suositeltava vaihtoehto, koska se on helppo ja edullinen hallita, mikäli tarvetta ei ole pörssiyhtiölle eli osakeyhtiölle.

Virolainen rajavastuuyhtiö

Rajavastuuyhtiö (osaühing, OÜ) on yleisin ja suosituin yhtiömuoto Virossa. Kyseistä yhtiömuotoa Suomen laki ei tunne. Se on pienten ja keskisuurten yhtiöiden käyttämä yhtiömuoto, jolle on ominaista:

 • joustava organisaatio – yhtiön perustaminen sekä päätöksenteko on yksinkertaisempaa kuin osakeyhtiössä
 • vastuun rajoittuminen yhtiöön sijoitetun osuuden (osuuspääoman) määrään
 • rajavastuuyhtiössä on niemellisarvoon sidotut osuudet
 • minimi osuuspääoma on 2.500,00 EUR

Rajavastuuyhtiön voi perustaa myös osuuspääomaa maksamatta eli osuuspääoman maksamisen voi siirtää eteenpäin, jos osuuspääoma ei ylitä 25.000 EUR ja perustajana on luonnollinen henkilö. Jos yrityksen varat eivät riitä velvoitteiden täyttämisen, osakas vastaa yrityksen velvoitteista maksamatta olevan osuuspääoman määrään saakka henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tällöin yritys ei voi maksaa osakkaille osinkoa eikä se voi nostaa eikä vähentää osuuspääomaa.

Rajavastuuyhtiö perustetaan osakkaiden välisellä sopimuksella. Sopimuksen vähimmäissisältö on määritelty laissa. Lisäksi osakkaat voivat sopia yhtiömiesten oikeuksista ja velvollisuuksista. Rajavastuuyhtiön osuuspääoma ei jakaudu osakkeisiin vaan yhtiöosuuksiin. Perustajia ja yhtiömiehiä voi olla yksi tai useampia. Nämä voivat olla joko yksityisiä henkilöitä tai yhtiöitä. Näiden kansallisuudelle ei ole asetettu rajoituksia.

Yhtiöosuus on vapaasti luovutettavissa muille yhtiömiehille. Ulkopuolisille tahoille luovutettaessa muilla yhtiömiehillä on etuosto-oikeus, jos yhtiöjärjestyksessä ei ole määritelty toisin. Osakkaat eivät vastaa yhtiön sitoumuksista henkilökohtaisella omaisuudellaan, vaan vastuu rajoittuu yhtiöosuuden määrään.

Rajavastuuyhtiön toimielimet

Rajavastuuyhtiöllä on kaksi pakollista toimielintä:

 • osakkaiden kokous (üldkoosolek) ja
 • hallitus (juhatus), jossa voi olla yksi tai useampia jäseniä

Rajavastuuyhtiössä voi olla hallintoneuvosto, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään. Viron lainsäädäntö ei tunne varsinaisia- tai varajäseniä.

Virolainen osakeyhtiö

Osakeyhtiö (aktsiaselts, AS) on pääosin suomalaista osakeyhtiötä vastaava yhtiömuoto, jolle on ominaista:

 • velvollisuus rekisteröidä osakkeet arvo-osuusrekisteriin
 • pakollinen hallintoneuvosto yhtiön koosta riippumatta
 • toiminnan julkisuus ja raportointivelvollisuus
 • minimiosakepääoma 25.000 euroa

Osakeyhtiön perustamisasiakirjat ovat perustamissopimus ja yhtiöjärjestys. Perustajia ja osakkaita voi olla yksi tai useampia; nämä voivat olla joko yksityisiä henkilöitä tai yhtiöitä. Perustajien ja osakkaiden kansallisuudelle ei ole asetettu rajoituksia.

Kaikki osakeyhtiöiden osakkeet on rekisteröitävä Viron arvopaperikeskusrekisterissä arvo-osuusjärjestelmän puitteissa. Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ellei myyntiä ole yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeella rajoitettu.

Osakeyhtiön toimielimet

Osakeyhtiöllä on kolme pakollista toimielintä:

 • yhtiökokous (üldkoosolek)
 • hallitus (juhatus), jossa voi olla yksi tai useampia jäseniä ja
 • hallintoneuvosto (nõukogu)

Tilintarkastus

Tilintarkastus on osakeyhtiössä pakollinen. Tilintarkastajana, jonka nimittää yhtiökokous, voi toimia Virossa auktorisoitu tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Varatilintarkastajan käsitettä Viron laki ei tunne.

VEROTUS VIROSSA

Arvonlisävero vuonna 2015

Yleinen arvolisäveroprosentti (käibemaks) on 20 %, mutta joillakin hyödykkeillä on alennettu verokanta kuten 9 % (esimerkiksi majoitus, painojulkaisuja ja lääkkeitä) tai 0 % (esimerkiksi vienti ja yhteisökauppa).

Tavaroiden ja palvelujen myynti Virossa on arvonlisäveron alaista. Verovelvollisia ovat Virossa elinkeinotoimintaa harjoittavat, joiden liikevaihto ylittää 16.000 euroa kalenterivuodessa.

Tulovero Virossa vuonna 2015

Yleinen tuloveroprosentti (tulumaks) on 20 % (vuonna 2014 tuloveroprosentti oli 21 %). Tuloveroprosentti on kiinteä ja samanlainen luonnolliselle henkilöille sekä yrityksille.

Yrityksen jakamatonta liikevoittoa ei veroteta. Osingoista maksetaan veroa suhteessa 20/80. Veron maksaa osinkoja maksava yritys.

Erityisluvat ja yrityksen perustaminen Viroon

Tarjoamme Teille apuamme lisenssien ja toimilupien, kauppa- ja palvelulupien hakemisessa ja jatkamisessa sekä yrityksen rekisteröinnissä valtiolliseen erikoisvaatimuksin toimivien yritysten rekisteriin.

Valuutta

Viro otti euron käyttöön 01.01.2011.

Nikolai Juferev

lakimies