Euroopan unionin sisämarkkinat ovat olleet helposti suomalaisten käytettävissä jo melkein 20 vuotta. Ihmiset ovat jo tottuneet siihen, ettei jäsenvaltioiden välillä ole enää esteitä kuten tulleja, kaksoisverotusta, työvoimarajoituksia jne. Euroopan Unionin neljän perusperiaatteen, henkilöiden, palvelujen, tavaroiden ja pääomien vapaan liikkuvuuden, toteuttaminen on helpottanut huomattavasti mm. liike-elämän arkipäivää yhteismarkkinoilla. Ensimmäisen kolmen periaatteen toteuttamista nähdään nykyään jokapäiväisessä elämässä esimerkiksi käytettäessä ulkomaalaista työvoimaa tai ostettaessa tavaraa tai palveluita muista EU-maista.

Kuitenkin pääoman liikkuvuuden ja käytön osalta tilanne ei ole niin yksinkertainen. Yhtenä pääoman hallitsemisen muotona on yhtiö. Yleensä ylikansallista liiketoimintaa haluava yhtiö harjoittaa toimintaansa perustaen valtiokohtaisia tytäryhtiöitä. Konsernirakenteen käytöstä seuraa suuria hallintokuluja ja suuri hallinnollinen kuormitus.

Rajat ylittävän pääoman käytön helpottamisen yhdeksi välineeksi on mahdollinen Eurooppayhtiö (SE, latinaksi Societas Europaea), johon alun perin kohdistettiin paljon odotuksia. Eurooppayhtiöön sovelletaan eurooppayhtiön (SE) säännöistä annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2157/2001 sekä eurooppayhtiötä koskevaa kansallista lakia, Eurooppayhtiölakia (13.8.2004/742), joka tuli Suomessa voimaan 8.10.2004.

Eurooppayhtiön mahdollisuudet:

– rajat ylittävien rakennejärjestelyjen helpottaminen luopumalla konsernirakenteesta ja toimiminen muissa maissa sivuliikkeen avulla,
– pääoman käytön tehostaminen soveltaen varojen sijoittamiseen yhtiön kotivaltion yhtiölainsäädäntöä, sekä
– liiketoimintamahdollisuuden tehokkuus mahdollisuudella siirtyä joustavasti jäsenvaltiosta toiseen purkamatta yhtiötä

Eurooppayhtiön muodostamisen vaihtoehdot:
1. Vähintään kahden EU:n jäsenmaissa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön sulautuminen,
2. Vähintään kahden EU:n jäsenmaissa rekisteröidyn yhtiön holdingeurooppayhtiön perustaminen,
3. Julkisen osakeyhtiön muuttaminen Eurooppayhtiöksi, tai
4. Eurooppayhtiön perustaminen osakkeita merkitsemällä, johon osallistuvat vähintään kahdessa EU:n jäsenmaassa rekisteröidyt yhtiöt.
Eurooppayhtiön perustamiseen sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä julkisesta osakeyhtiöstä, jollei eurooppayhtiöasetuksessa toisin säädetä.

Asianajotoimisto Legistum Oy:llä on kokemuksia Eurooppayhtiön perustamisesta. Olemme osallistuneet Eurooppayhtiön perustamiseen eri EU:n jäsenmaissa rekisteröityjen emoyhtiöiden ja tytäryhtiöiden sulautumisen kautta. Suomessa Eurooppayhtiöitä on rekisteröity vain muutama.

Nikolai Juferev