Aviopuolisoilla on avioliittolain mukainen avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus tarkoittaa sitä, että puolisoiden omaisuus jaetaan jakotilanteessa puoliksi kummallekin aviopuolisolle siten kuin avioliittolaissa säädetään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toinen puoliso joutuu hyvittämään toista puolisoa maksamalla tasinkoa sille puolisolle, jolla on vähemmän omaisuutta. Avioehdolla voidaan puuttua puolisoiden avio-oikeuteen ja se on jakosopimus, jolla on oikeusvaikutuksia vain avioliiton purkauduttua joko avioeron tai puolison kuoleman johdosta. Avioehtosopimuksen tarkoituksena on poiketa nimenomaan omaisuuden puolittamisperiaatteesta.

Avioehtosopimuksella voidaan sopia ainoastaan puolisoiden avio-oikeudesta. Muuten puolisoiden sopimusvapaus on melko suuri. Puolisot voivat sopia siitä, että puolisoiden avio-oikeus poistetaan kokonaan tai osittain, tai että se poistetaan molemmilta tai vain toiselta puolisolta. Avioehtosopimuksen määräykset voivat kohdistua joko yksilöityyn omaisuuteen tai omaisuustyyppiin. Avioehtosopimuksessa voidaan lisäksi määrätä jo olemassa olevasta omaisuudesta tai tulevaisuudessa saatavasta omaisuudesta. Lisäksi sopimuksessa voidaan määrätä, että jonkin omaisuuden sijaan tullut omaisuus saa aikaisemman omaisuuden luonteen. Avioehtosopimus voidaan tehdä sekä avioeron että kuoleman varalle taikka näiden molempien varalta.

Avioehtosopimus on määrämuotoinen sopimus ja se on tehtävä aina kirjallisesti. Lisäksi avioehtosopimus on päivättävä ja puolisoiden allekirjoitettava sekä kahden esteettömän todistajan on allekirjoitettava sopimus puolisoiden lisäksi. Avioehtosopimus tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun se on rekisteröity maistraattiin. Avioehtosopimus pitää rekisteröidä avioliiton aikana ennen kuin avioliitto purkautuu avioeron tai toisen puolison kuoleman johdosta ja ennen kuin puolisoiden avioeroa koskeva asia on tullut vireille. Avioehtosopimus voidaan kumota tai muuttaa vain uudella rekisteröidyllä avioehtosopimuksella.

Avioehtosopimuksen voimassaolo on noussut tärkeäksi tekijäksi varsinkin, jos toinen puolisoista on yrittäjä. Avioehtosopimuksella yrittäjäpuoliso voi suojata tehokkaasti yritysomaisuuttaan. Tänä päivänä monissa yrityksissä jopa vaaditaan osakkaalta avioehtosopimuksen tekemistä. Avioehtosopimuksella voidaan rajata nimenomaisesti avio-oikeuden ulkopuolelle yrityksen osakkeet, yrityksen omaisuus ja yrityksen omistajalleen tuottama tuotto. Näin estetään se, että avioerotilanteessa yritysomaisuus ei voi siirtyä puolisolle ja samalla tällä turvataan yrityksen toiminnan jatkuminen normaalisti. Pahimmassa tapauksessa, jos puolisoilla ei ole ollut avioehtosopimusta, yrittäjäpuoliso voi joutua myymään yrityksensä tai pilkkomaan yrityksensä osiin, jotta ositus saadaan toimitettua ja ex-puoliso saa avio-oikeuden nojalla oman osuutensa omaisuudesta.

Lisätietoa avioehtosopimuksen laatimisesta saat palvelusta: www.avioehtosopimus.fi

Kirsi Wähäaho
asianajaja, varatuomari