Ampuma-aseen hallussapitolupa on ampuma-aselain 67 §:n mukaan peruutettava, kun luvanhaltija sitä itse haluaa, huoltaja peruuttaa antamansa suostumuksen tai hallussapitoluvan haltija tai valtio peruuttaa suostumuksensa. Harkinnanvaraisesti ampuma-aseen hallussapitolupa voidaan peruuttaa väkivaltaisen käyttäytymisen perusteella ja ampuma-aserikkomukseen tai –rikokseen syyllistyneeltä. Lisäksi ampuma-aseen hallussapitolupa voidaan peruuttaa harkinnanvaraisesti, jos henkilö rikkoo lupaehtoja, henkilön käytöksen perusteella tai väkivaltaisen käyttäytymisen perusteella. Ampuma-aseen hallussapitolupa voidaan peruuttaa myös ampuma-aselain 5 luvun 45 b §:n mukaiselta asevastaavalta tai yhteisöltä tai säätiöltä, joka ei täytä vaadittavia ampuma-aselain 5 luvun 45 §:n mukaisia edellytyksiä. Ampuma-aseen hallussapitolupa voidaan peruuttaa myös, jos harrastus päättyy tai lupa ei ole enää työn vuoksi välttämätön. Jos ase on kadonnut, voidaan ampuma-aseen hallussapitolupa peruuttaa. Myös rinnakkaislupa voidaan peruttaa.

Harkintavallan käyttöä ampuma-aseen hallussapitoluvan osalta ohjataan erilaisilla keinoilla, kuten sisäministeriön antamilla yhtenäistämisohjeilla ampuma-aseasioissa. Ampuma-aseen hallussapitoluvan peruuttamispäätös tulee ensisijaisesti olla kokonaisarvio tilanteesta. Sisäasiainministeriön aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen mukaan peruuttamisperusteena voivat olla hyvin erilaiset rikokset eli väkivaltaista käyttäytymistä osoittavat rikokset, huumausainerikokset, ampuma-aserikokset ja -rikkomukset, ampuma-aseella tehdyt muut rangaistavat teot, omaisuus- ja varallisuusrikokset sekä liikennerikokset. Ampuma-aseen hallussapitolupa voidaan peruuttaa yhtenäistämisohjeiden mukaan hyvin erilaisen teon johdosta, joka on rikoslaissa tai muussa laissa kriminalisoitu. Erityisesti peruttamisperusteiden laajan kirjon ja erilaisen moitittavuusasteen vuoksi on kiinnitettävä huomiota päätöksen perusteluihin ja päätökseen kokonaisuutena kokonaisarviota korostaen.

Sisäministeriö antoi aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet 16.10.2007, jotka tulivat voimaan 19.10.2007. Poliisihallitus asetti 08.03.2010 aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden seurantatyöryhmän, joka antoi loppuraporttinsa 31.12.2010. Yleisesti seurantajaksolla ampuma-aseiden hallussapitolupien myöntäminen oli vähentynyt ja valitukset ampuma-aselupapäätöksissä ovat lisääntyneet. Raportissa on todettu, ettei lupakäytäntö aikaisemmin ollut yhtenäinen koko maassa, joten tarvetta yhtenäistämisohjeelle on ollut jo luvanhakijoiden yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta. Yhtenäistämisohjeella on pyritty korostamaan ampuma-aseen hallussapitoluvan hakijan sopivuutta eli henkilökohtaisia ominaisuuksia luvanhaltijaksi sekä pyrkiä ampuma-aseiden hallussapitolupien peruuttamismenettelyn yhdenmukaistamiseen. Yhtenäistämisohjeet ovat sallineet tapauskohtaisen harkinnan perustellusta syystä eli poliisiviranomaisella on ollut harkintavaltaa päätöstä tehdessään.

Tyypillisiä valitustilanteita ovat lupaehtojen rikkominen ja henkilön käytös. Erityisesti tapaukset, joissa henkilö on useiden vuosien tai vuosikymmenten ajan käyttäytynyt nuhteettomasti ja on yhden kerran rikkonut lakia inhimillisen unohduksen vuoksi, ovat aiheuttaneet valituksia. Myös ampuma-aserikokseen tai –rikkomukseen syyllistyneet ovat valittaneet peruuttamispäätöksistä.

Lähde:
Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden seurantatyöryhmä: Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden seurantatyöryhmän loppuraportti. 2/2010, Poliisihallitus, Poliisihallituksen julkaisusarja.