Etusivu » yhteisön tavaramerkki

Avainsana: yhteisön tavaramerkki

Tavaramerkin rekisteröinti

1. Mikä on tavaramerkki?

Tavaramerkki on elinkeinonharjoittajan tuotteiden tunnusmerkki. Tavaramerkin tarkoituksena on toimia eri yritysten tuotteiden, tavaroiden tai palveluiden erottamisvälineenä. Tavaramerkkejä on erilaisia. Tavaramerkki voi olla sana, lause, kuvio, ääni tai jokin edellä mainittujen yhdistelmä.

2. Miksi tavaramerkki kannattaa rekisteröidä ja mitkä ovat rekisteröinnin hyödyt?

Tavaramerkki antaa haltijalleen yksinoikeuden kyseisen merkin käyttöön tuotteiden markkinoinnissa. Tavaramerkin rekisteröiminen varmistaa sen, etteivät kilpailevat toimijat voi käyttää tuotteidensa tunnusmerkkinä samaa tai samankaltaista, rekisteröidyn tavaramerkin kanssa sekoitettavissa olevaa merkkiä. Rekisteröinnin jälkeen voi käyttää merkkiä ®.

3. Miten rekisteröity tavaramerkki vaikuttaa yrityksen arvoon?

Rekisteröity tavaramerkki yleensä vaikuttaa positiivisesti yrityksen arvoon. Esimerkiksi yrityskauppatilanteessa hyvä ja tunnettu tavaramerkki voi olla juuri se tekijä, joka ostavaa osapuolta yrityksessä kiinnostaa.

4. Miten tavaramerkki rekisteröidään?

Tavaramerkin rekisteröintiä Suomessa haetaan kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselta. Kansainvälistä rekisteröintiä voi hakea myös käyttäen hyväksi kansallisia rekisteröintijärjestelmiä tai kansainvälisiä järjestelmiä. Tavaramerkin rekisteröintiä Euroopan unionin alueelle voi hakea Euroopan yhteisön Sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (yhteisön tavaramerkki). World Intellectual Property Organization pitää kansainvälistä tavaramerkkirekisteriä ja sen kautta on mahdollista hakea rekisteröintiä lukuisiin maihin.

5. Kannattaako asiantuntija-avun käyttäminen?

Tavaramerkin rekisteröintiä voi hakea itsekin, mutta useissa tapauksissa asiantuntija-avun käyttäminen on suositeltavaa. Näin voidaan varmentaa ennakolta rekisteröinnin onnistumista. Asiantuntija osaa myös esimerkiksi neuvoa, mihin tavara- ja palveluluokkiin rekisteröintiä kannattaa hakea. Selvitettäväksi tulee myös aiotun tavaramerkin rekisteröimisedellytykset. Ratkaistavaksi tulee lisäksi tavaramerkin maantieteellinen ulottuvuus.

Matti Aaltonen

lakimies, varatuomari

Kirjoittaja toimii Asianajotoimisto Legistum Oy:ssä tavaramerkkiasioiden asiantuntijana.

Tavaramerkki on tuotteen tunnusmerkki

Tavaramerkki on elinkeinonharjoittajan tuotteiden tunnusmerkki. Tavaramerkin tarkoituksena on toimia eri yritysten tuotteiden, palveluiden tai tavaroiden erottamisvälineenä. Tavaramerkki antaa haltijalleen yksinoikeuden kyseisen merkin käyttöön tuotteiden markkinoinnissa.

Saadakseen yksinoikeuden merkin käyttöön elinkeinoharjoittajan tulee rekisteröidä tavaramerkki. Suomessa rekisteröintiviranomaisena toimii Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Rekisteröityään tavaramerkin elinkeinonharjoittaja voi valvoa oikeuksiaan ja estää kilpailijoita käyttämästä tavaramerkkejä, jotka ovat sekoitettavissa rekisteröityyn tavaramerkkiin. Yksinoikeus suojaa elinkeinonharjoittajan lisäksi myös kuluttajia, jotka voivat luottaa tietyllä merkillä myytävien tuotteiden laatuun ja lähteeseen.

Suomalaisen tavaramerkkirekisteröinnin sijaan elinkeinoharjoittaja voi hakea Yhteisön tavaramerkkiä eli koko Euroopan unionin alueen kattavaa tavaramerkkiä. Yhteisön tavaramerkkiä haettaessa rekisteröintiviranomaisena toimii Euroopan yhteisön Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM, Office for Harmonization in the Internal Market). Yhteisön tavaramerkki voidaan rekisteröidä ainoastaan koko EU:n alueelle, eli rekisteröintiä ei voida valikoida vain tiettyjen jäsenvaltioiden alueelle. Rekisteröinnin oikeusvaikutukset ovat koko alueella samat.

Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus tulee tehdä OHIM:n lomakkeelle. Lomake tulee jättää joko suoraan OHIM:iin tai sen voi toimittaa myös PRH:n kautta. Rekisteröintihakemuksen voi tehdä myös sähköisesti. Rekisteröintimenettely sisältää muun muassa muodollisen tarkastuksen, absoluuttisten esteiden tutkimisen, relatiivisten esteiden tutkimisen sekä kuuluttamisen yhteisön tavaramerkkilehdessä. Muilla tavaramerkkien haltijoilla on väiteoikeus hakemuksen julkaisemisen jälkeen kolmen (3) kuukauden määräajalla. Mikäli rekisteröinnille on este jonkin jäsenvaltion osalta, merkin rekisteröinti raukeaa koko EU:n osalta. Mahdollisista kustannuksista huolimatta rekisteröintihakemuksen laadinnassa kannattaa käyttää asiantuntevaa asiantuntija-apua.

Rekisteröinnin yhteydessä tavaramerkin hakijalla on mahdollisuus vedota aikaisempaan hakemukseen perustuvaan etuoikeuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi suomalaisen tavaramerkin haltija voi vedota Suomessa tekemäänsä tavaramerkkirekisteröintiin ja saada niin sanotun senioriteetin hakemukselleen. Tällöin yhteisön tavaramerkki voi saada tietyn maan osalta paremman, vanhemman oikeuden. Yhteisön tavaramerkin rekisteröinti on voimassa 10 vuotta hakemispäivästä ja rekisteröinnin voi uudistaa 10 vuoden jaksoissa.

Yhteisön tavaramerkkiä kannattaa hakea etenkin elinkeinonharjoittajan, jonka toiminta ulottuu tai on suunniteltu ulottuvan Suomen lisäksi muualle EU:n alueelle. Myös muita kansainvälisiä rekisteröintivaihtoehtoja edellä mainittujen lisäksi on mahdollista käyttää. Kunkin järjestelmän hyödyt ja haitat sekä se, mitä rekisteröintijärjestelmää kannattaa milloinkin käyttää, riippuu kustakin tapauksesta ja tapausten erityispiirteistä.

Matti Aaltonen

asianajaja, varatuomari

Kirjoittaja toimii Asianajotoimisto Legistum Oy:ssä tavaramerkkiasioiden asiantuntijana.

Yhteisön tavaramerkki

Yhteisön tavaramerkki kattaa koko Euroopan Unionin alueen. Rekisteröinnin oikeusvaikutukset ovat koko alueella samat. Yhteisön tavaramerkkiä haettaessa rekisteröintiviranomaisena toimii Euroopan yhteisön Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM, Office for Harmonization in the Internal Market). Yhteisön tavaramerkin hakeminen on hyödyllistä etenkin elinkeinonharjoittajalle, joka harjoittaa tai suunnittelee tulevaisuudessa harjoittavansa kansainvälistä toimintaa.

Yhteisön tavaramerkkiä voi suositella kansallisen rekisteröinnin sijaan kaikissa tapauksissa, joissa haettava tavaramerkki on jollakin tapaa kansainvälisluonteinen. Suomenkieliselle lauseelle on lähtökohtaisesti turha hakea koko Euroopan Unionin alueen kattavaa suojaa. Mikäli tavaramerkki on kuitenkin luonteeltaan sellainen, että se on käytettävissä useissa eri maissa tai merkki on esimerkiksi englanninkielinen, on Yhteisön tavaramerkin hakeminen usein suositeltavaa. Tietenkin on otettava huomioon myös Euroopan Unionin rajat ylittävä suojaus, joka on mahdollista hakea esimerkiksi World Intellectual Property Organizationin kautta.

Yhteisön tavaramerkin hakeminen voidaan nähdä myös ennakoivana toimenpiteenä. Tavaramerkkiä haettaessa tehdään estetutkimus mahdollisten samanlaisten tai samankaltaisten tavaramerkkien varalta. Hakemuksen tultua vireille, myös OHIM tutkii rekisteröinnin edellytykset absoluuttisten ja relatiivisten esteiden varalta. Hakemalla Yhteisön tavaramerkkiä elinkeinoharjoittaja voi siten varmistua siitä, että kellään muulla ei ole oikeutta käyttää samanlaista tavaramerkkiä kaupallisessa toiminnassa.

Tavaramerkin hakemisella voidaan siten varautua esimerkiksi myös seuraavanlaiseen tilanteeseen. Elinkeinoharjoittaja tekee merkittäviä markkinointi- tai vastaavia investointeja tiettyyn tavaramerkkiin, ja kun toimintaa ollaan siirtämässä kansainvälisille markkinoille, havaitaan, että samanlainen tavaramerkki on jo rekisteröitynä esimerkiksi Ranskassa. Yhteisön tavaramerkin hakemisella on näin mahdollista ennaltaehkäistä tulevia ongelmia sekä varmistua siitä, ettei elinkeinoharjoittajalle pääse syntymään esimerkiksi turhia markkinointikustannuksia.

Kustannuksiltaan Yhteisön tavaramerkki on jonkin verran kalliimpi kuin vain Suomessa rekisteröity tavaramerkki. Ero ei kuitenkaan ole huomattava eikä missään tapauksessa muodostu esteeksi merkin rekisteröinnille. Myös asiamiehen käyttämisestä merkin hakemisessa syntyy jossain määrin kustannuksia, mutta asiamiehen käyttäminen on varsinkin Yhteisön tavaramerkin hakemusprosessin osalta suositeltavaa.

Yhteisön tavaramerkkihakemuksen olennaisena huonona puolena Suomessa rekisteröitävään merkkiin verrattuna voidaan pitää ainoastaan hakemusprosessin pituutta. Yhteisön tavaramerkin hakemusprosessi kestää noin vuoden, kun hakemusprosessi Suomessa kestää noin viisi kuukautta.

Matti Aaltonen

asianajaja, varatuomari

Kirjoittaja toimii Asianajotoimisto Legistum Oy:ssä tavaramerkkiasioiden asiantuntijana. Ota yhteyttä artikkelin kirjoittajaan tästä.