Vähemusaktsionäri dividendiõigus Soome seadusandluses

nov. 13, 2017

Vähemusaktsionäride kaitse ja kasumi jagamise temaatika on olnud aktuaalne viimased aastad Eestis. Seoses sellega on esile tõstetud õigusloome, õiguspraktilisi ja õigusdogmaatilisi küsimusi vähemusaktsionäride õiguste kaitsmise eesmärgil. Pakutakse otsima lahendusi tuginedes hea usu põhimõttele aktsionäride vahelises suhtes ja õiguste kuritarvitamise keeldu põhimitele jne.

Soome seadusandja on valinud teist teed kasumi jagamise reguleerimises. Soome aktsiaseltsiseaduse peamiseks põhimõtteks on võrdsuse põhimõtte ehk kõik aktsiad annavad samad võrdsed õigused aktsionäridele ja nende õigustega kuritarvitamine on keelatud.Vähemusaktsionäri dividendiõigus on sisse kirjutaud seadusesse.

Soome Aktsiaseltsiseadus (Osakeyhtiölaki 624/2006) sisaldab terve paragrahvi, mis on pühendatud vähemusaktsionäri dividendiõiguse kaitsmiseks.

Aktsiaseltsiseaduse 13 peatüki 7 § (Osakeyhtiölain 13:7) sätestab:

 

Vähemusaktsionäri dividendiõigus (Vähemistöosinko)

Vähemalt pool eelmise majandusaasta jaotamata kasumist tuleb maksta dividendina välja, millest on maha arvatud jagamiseks mittekuuluvad osad vastavalt põhikirjale, kui seda nõuavad aktsionärid, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, korralikus üldkoosolekus enne kasumi jagamise otsuse vastuvõtmist. Samas aktsionär ei saa nõuda kasumi jagamist rohkem kui see on võimalik kooskõlas antud peatükiga ilma võlausaldajate nõusolekuta ja mitte rohkem kui kaheksa protsenti ettevõtte omakapitalist. Jagatavast summast arvatakse maha majandusaasta jooksul enne korraliku üldkoosoleku korraldamist makstud võimalikud dividendid.

Käesoleva sätte kohaselt kasumi jaotamine on võimalik järgmistel tingimistel:
1. Vähemusaktsionärile kuulub vähemalt 1/10 aktsikapitalist
2. Vähemusaktsionär peab nõudma kasumi jagamist
3. Kasumi jagamise otsus ei pea põhjustama äriühingu maksejõuetuse
4. Dividendi suurus võib olla pool eelmise majandusaastate jaotamata kasumist, kuid see ei või olla suurem kui kaheksa protsenti (8%) äriühingu osakapitalist ehk netovarast. Nendest arvudest kõige väiksem summa võetakse arvesse dividendide maksmisel

Vähemusaktsionäri dividendiõigus on võimalik piirata ainult kõike aktsionäride nõusolekul. Põhikirjas või aktsionäride vahelises lepingus võib kokku leppida teisiti kasumi jagamise korra reguleerimise tingimustes. Vähemisaktionäride arvutamisel võetakse arvesse mitte hääled, vaid aktsiate arv.

Käesoleva õigusnormi eesmärk on vältida olukorda, kus äriühingus süstemaatiliselt kuritarvitatakse kasumi jagamisega. Dividendiõiguse kuritarvitamine võib kurnata vähemusaktionäre ja lisaks see võib olla vahetult põhjuseks aktsiate loovutamiseks ebasoodsa hinnaga.

Nikolai Juferev, jurist

Fields marked with an * are required

 

 

Contact form