Iga inimese elus võib ette tulla olukordi, kus oma õiguste kaitsmiseks on vajalik professionaalne juriidiline abi. Soomes õigusabi teenuse turul tegutsevad juristid (lakimies / juristi), litsentseeritud juristid (luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja), advokaadid (asianajaja) ning riigi õigusabi osutajad (julkinen oikeusavustaja). Riigi õigusabi osutajad (julkinen oikeusavustaja) on riigiametnikud ja tegutsevad riigi õigusabikontorites (oikeusaputoimisto). Soome kohtumenetluse seadustiku (Oikeudenkäymiskaari 4/1734) kohaselt ainult advokaat (asianajaja), riigi õigusabi osutaja (julkinen oikeusavustaja) või litsentseeritud jurist (luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja) võib olla lepinguline esindaja kohtus.

Miks valida advokaat?

Advokaat (asianajaja) on kvalifitseeritud asjatundja, kellel on vastav kutsetunnistus ja kes on lisaks Soome advokatuuri liige. Lisaks advokaat oma töös toetub Soome advokaadiseadustele (Laki asianajajista 496/1958), kutse-eetikale ning kohtupraktikale. Advokaat on õigusliku esindusõigusega isik, kes võib esindada kliente kohtueelses menetluses, kohtus ning muudes õiguslikes küsimustes.

Kas õigusteenust pakutav jurist on päriselt advokaat, saab kontrollida Soome Advokatuuri koduleheküljel.

Kohtueelne menetlus või kohtumenetluse protsess võib olla keeruline ja raskesti mõistetav, eriti kui on tegemist teise riigi õiguskorraga. Lisaks soome õiguskeel on raskesti arusaadav ning sarnased õigusterminid võivad tähendada erineva sisuga õigusmõisteid. Kohtumenetlus eeldab menetlusosalise aktiivisust ja tihti see on seotud kohtu poolt määratud tähtajaga, mille jooksul tuleb kohtule esitada menetlusdokument. Pahatihti menetlustähtaja möödalaskmine võib põhjustada paratamatuid tagajärgi.

Igaühel on õigus tõhusale kaitsele. Advokaadi õigeaegne ja professionaalne nõuanne aitab vältida vaidlusi ning tagada õiguste kaitse.

Soovitame koheselt ühendust võtma meie büroo advokaadiga, kui olete kätte saanud ametlikud dokumendid järgmistest riigiametitest:

 • Käräjäoikeus – Maakohus
 • Hovioikeus – Ringkonnakohus
 • Korkein oikeus – Riigikohus
 • Hallinto-oikeus- Halduskohus
 • Korkein hallinto-oikeus – Kõrgeim halduskohus. Soomes on kaheastmeline halduskohtusüsteem.
 • Ulosottolaitos – Sundtäitmisasutus
 • Ulosottomies – Kohtutäitur. Soomes kohtutäitur on riigiametnik.
 • Verohallinto – Maksuamet
 • Poliisilaitos – Politseiamet

Soovitame koheselt ühendust võtma meie büroo advokaadiga, kui olete kätte saanud järgmised dokumendid:

 • Haastehakemus – Hagiavaldus
 • Summaarinen haastehakemus – Maksekäsu kiirmenetluse avaldus
 • Vastaus haastehakemukseen – Kostja vastus hagile
 • Haaste rikosasiassa – Kohtu üleskutse esitada kohtule vastus süüdistusaktile / kohtukutse kriminaalasjas
 • Haaste riita-asiassa – Kohtu üleskutse esitada kohtule vastus hagile
 • Kutsu valmisteluistuntoon – Kohtukutse eelistungile
 • Käräjäoikeuden päätös – Kohtumäärus
 • Käräjäoikeuden tuomio – Kohtuotsus
 • Poliisilaitoksen kutsu saapua / kehotus ottaa puhelimitse yhteys / noutomääräys – Politseiameti kutse ilmuda ülekuulamisele / võtta ühendust telefoni teel / sundtoomise määrus

Advokaadi teenused on tasulised, kuid kui isiku sissetulek on väike või keskmine, võib isik saada Riigi õigusabibüroost (Oikeusaputoimisto) tasuta või osaliselt hüvitatavat õigusabi. Meie büroo advokaadid osutavad riigi õigusabi ning saavad aidata riigi õigusabi taotlemisel.

Peaaegu kõikidel Soome elanikel on olemas õiguskaitsekindlustus (oikeusturvavakuutus), mis hüvitab kindlustatu või kindlustatu leibkonda kuuluva isiku (isegi lemmikloom kuulub kindlustatute hulka) võimalikud kohtukulud ehk oma advokaadi kulud. Sageli kodukindlustus (kotivakuutus) sisaldab juba vaikimisi õiguskaitsekindlustust. Äriühingutel on isegi soovitatav õiguskaitsekindlustuse olemasolu, sest äris puutub ettevõtja kokku erinevate riskidega. Kehtiva õiguskaitsekindlustuse olemasolu tihti annab kindlust kulukates ja aegnõudvates kohtuvaidlustes.

Võta ühendust meiega ja küsi nõu meie advokaat Nikolai Juferevilt. Advokaat Nikolai Juferev on üks neist harvadest Soome Advokatuuri liikmetest, kes lisaks eesti keele oskusele tunneb muuhulgas Eesti seadusandlust.

Esialgne konsultatsioon on tasuta.